ZIMSKA SLUZBA JKP "MILOS MITROVIC" 22.01.2022.godine (informacije sa terena)

ISPRED DOMA ZDRAVLJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2022/01/ispred-doma-zdravlja.mp4

ULICA MILOSA VELIKOG

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2022/01/ulica-milosa-velikog.mp4

ULICA ILIJE GARASANINA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2022/01/ulica-ilije-garasanina.jpg

ULICA NIKOLE PASICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2022/01/ulica-nikole-pasica.jpg

 

 

                                                    ZIMSKA SLUZBA JKP "MILOS MITROVIC" (stanje  na terenu)

Manastir –  Plana       http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Manastir-Plana.mp4

Racanski put – Koporin     http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Racanski-put-Koporin.mp4

Put za Kupusinu      http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Put-za-Kupusinu.mp4

Borovnice Radovanje    http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Borovnice-Radovanje.mp4

 

 

 

 

                                                     JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ И ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА У
                                                        ВЛАСНИШТВУ ЈКП „МИЛОШ МИТРОВИЋ“ ВЕЛИКА ПЛАНА
                                            ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗАТВОРЕНИМ ПИСАНИМ ПОНУДАМА

                                         

  – ОГЛАС

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/ОГЛАС-ЗА-ЈАВНУ-ПРОДАЈУ-01.11.2021.docx.docx 

  – ПРАВИЛА О СПРОВОЂЕЊУ

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/ПРАВИЛА-О-СПРОВОЂЕЊУ-ПОСТУПКА-ЈАВНЕ-ПРОДАЈЕ-2docx.docx 

  – ПРИЈАВА

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Пријава.docx

  – УГОВОР

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/УГОВОР.docx

                                                                  

 

 

                                                              OBAVESTENJE

  

 

 

  ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА,СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ     

                                                                                  OBAVESTENJE

 

 

 

 

 

 

                                                                      OBAVESTENJE O NERADNIM DANIMA                      

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/obavestenje_20210211_0001.pdf

 

 

 

 

                                                                                   OBAVESTENJE O NERADNIM DANIMA ZA NOVU GODINU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/obavestenje_20201231_0001.pdf

 

                                                           OBAVESTENJE O NERDNIM DANIMA JKP MILOS MITROVIC 

 

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/11/obavestenje-o-neradnom-danu.pdf 

 

                                                                                              OGLAS ZA JAVNU PRODAJU VOZILA

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/ОГЛАС-ЗА-ЈАВНУ-ПРОДАЈУ-1.docx

PRAVILA O SPROVODJENJU POSTUPKA JAVNE PRODAJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/ПРАВИЛА-О-СПРОВОЂЕЊУ-ПОСТУПКА-ЈАВНЕ-ПРОДАЈЕ.docx

PRIJAVA (VERZIJA ZA PREUZIMANJE)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/Пријава.docx

UGOVOR

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/УГОВОР.docx

 

 

                                                                                OBAVESTENJE   

Назив и адреса наручиоца: ЈКП ,,Милош Митровић,, Велика Плана,улица Војводе Мишића бр.1. , Велика Плана 11320

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће (према врсти делатности)

Интернет страница наручиоца: www.jkpmilosmitrovic.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 08.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за заштиту права

  1. Врста поступка: отворени поступак
  2. Опис предмета набавке: Добра-Јавна набавка горива за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,,

Место Велика Плана,3600-производња и дистрибуција воде(за добра и услуге – опис предмета набавке; за радове – природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности)

  1. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: ОРН 09000000
  2. Датум подношења захтева за заштиту права: 20.05.2019.г.
  3. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:

      После Одлуке о додели уговора (пре истека рока за подношење понуда/пријава, после отварања понуда, после доношења одлуке о додели уговора, после одлуке о закључењу оквирног споразума, после  одлуке о признавању квалификације и после одлуке о обустави поступка)

  1. Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

7.Лице за контакт : Лидија Милошевић, Миодраг Стојиљковић; 026-515009; jkpmilosmitrovic@gmail.com (име и презиме, тел, е-mail)

 

Напомена:

Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3Љ Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права члан 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020, GODINU SA IZMENAMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/PLAN-JAVIH-NABAVKI-ZA-2020-SA-IZMENAMA.pdf

                                                                                               V A Z N O   O B A V E S T E N J E …

OBAVESTENJE VEZANO ZA RAD GROBLJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/Обавештење-гробље.docx

OBAVESTENJE VEZANO ZA RAD PIJACA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/obavestenje_20200331_0001.pdf

OBAVESTENJE U VEZI RADA JKP "MILOS MITROVIC" ZA VREME PRVOMAJSKIH PRAZNIKA