OBAVESTENJE.   

Назив и адреса наручиоца: ЈКП ,,Милош Митровић,, Велика Плана,улица Војводе Мишића бр.1. , Велика Плана 11320

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће (према врсти делатности)

Интернет страница наручиоца: www.jkpmilosmitrovic.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 08.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за заштиту права

  1. Врста поступка: отворени поступак
  2. Опис предмета набавке: Добра-Јавна набавка горива за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,,

Место Велика Плана,3600-производња и дистрибуција воде(за добра и услуге – опис предмета набавке; за радове – природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности)

  1. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: ОРН 09000000
  2. Датум подношења захтева за заштиту права: 20.05.2019.г.
  3. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:

      После Одлуке о додели уговора (пре истека рока за подношење понуда/пријава, после отварања понуда, после доношења одлуке о додели уговора, после одлуке о закључењу оквирног споразума, после  одлуке о признавању квалификације и после одлуке о обустави поступка)

  1. Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

7.Лице за контакт : Лидија Милошевић, Миодраг Стојиљковић; 026-515009; jkpmilosmitrovic@gmail.com (име и презиме, тел, е-mail)

 

Напомена:

Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3Љ Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права члан 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020, GODINU SA IZMENAMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/PLAN-JAVIH-NABAVKI-ZA-2020-SA-IZMENAMA.pdf

                                                                                                                              V A Z N O   O B A V E S T E N J E …

OBAVESTENJE VEZANO ZA RAD GROBLJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/Обавештење-гробље.docx

OBAVESTENJE VEZANO ZA RAD PIJACA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/obavestenje_20200331_0001.pdf

OBAVESTENJE U VEZI RADA JKP "MILOS MITROVIC" ZA VREME PRVOMAJSKIH PRAZNIKA