STRUKTURA ZAPOSLJENIH U JKP "MILOS MITROVIC"

 

 

 

 

                                                                       Organizacija preduzeća

Javno komunalno preduzeće ''Miloš Mitrović'' je organizovano kao ekonomska i poslovna celina. Organizacioni delovi uređeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji su doneti na osnovu Zakona o radu i Statuta Javnog komunalnog preduzeća '' Miloš Mitrović''. Generalni direktor organizuje i vodi poslovanje preduzeća saglasno utvrđenoj poslovnoj politici, planovima i programima rada i poslovanja preduzeća.

Organizaciona šema JKP''Miloš Mitrović'' za 2015. godinu.

sema