Planirani fizički obim aktivnosti za 2015. godinu

Javno komunalno preduzeće ''Miloš Mitrović'' sredstva za finansiranje poslovanja preduzeća obezbeđuje od sopstvenih prihoda od prodaje vode, odvođenja otpadnih voda, održavanje javnih površina i pružanju drugih usluga u skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom preduzeća. Sredstva za finansiranje razvoja koja se odnose izgradnju novih objekata kojima se proširiju kapaciteti u oblasti vodosnabdevanja i prikupljanja i odovođenja otpadnih voda obezbeđuju se iz sredstava budžeta lokalne samouprave, naše preduzeće je za sada jedino preduzeće u gradu koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode kao i otpadnih voda, održavanje javnih površina kao i drugih komunalnih usluga i kao takvo nema konkurenciju pa ova delatnost ima karakteristike prirodnog monopola.

 Relalizacija programa poslovanja i ostvarivanja planskih ciljeva zavisi od saglasnosti snivača na cenu proizvoda i usluga koje preduzeće pruža i visine opredeljenih sredstava u budžetu lokalne samouprave za finansiranje kapitalnih investicija, kojima se proširuje obim i poboljšava kvalitet usluga.

 Usled ekonomske krize dolazi do otežanog izmirivanja obaveza od strane privrede, ustanova i domaćinstava. Naša privreda je u rekstruktuiranju i otežano plaća svoje obaveze, prosečna starost duga se stalno povećava. Budžetske ustanove, takođe, kasne sa plaćanjem svojim obavezama što dodatno opterećuje likvidnost preduzeća. S druge strane cene energenata, električne energije i naftnih derivata rastu više od projektovane stope inflacije i dodatno opterećuju budžet preduzeća. Uredba koja se odnosi na subjekte privatizacije koji su u rekstruktuiranju onemogućava naplatu naših potraživanja i primenu prinudnih mera naplate što mnogi koriste da izbegnu i tekuća plaćanja.

 Kada govorimo o proceni resursa preduzeća možemo reći da imovinu preduzeća čine:

  • Crpne stanice, prepumpne stanice, bunari;
  • Rezervoari;
  • Distributivna vodovodna mreža na celoj teritoriji opštine Velika Plana;
  • Kanalizaciona mreža;
  • Sistem za prečišćavanje otpadnih voda;
  • Vozni park.

Planirana proizvodnja vode za 2015. godinu iznosi 2.600.000m3 projektovana je na osnovu raspoloživih kapaciteta i na bazi iskustvenih promena. Veliki uticaj na raspoloživost kapaciteta na godišnjem mesečnom i dnevnom nivou ima i hidrološka situacija u godini. Služba sanitarne kontrole vrši kontrolu uzoraka na izvorištima, crpnim stanicama, rezervoarima i vodovodnoj mreži, tehnoloških i otpadnih voda u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Zadaci ove službe su uzorkovanje i analiza uzoraka vode i ocena zdravstvene ispravnosti vode koja se upušta u distributivni sistem. Pored ove kontrole vrši se i kontrola otpadnih voda na sistemu za preradu otpadnih voda od strane ovlašćenih institucija.

Projekcija prodaje vode bazirana na analizi potrošnje u proteklim periodima utvrđena je na godišnjem nivou od 1.400.000m3 za sve korisnike.

Polazne osnove za plan prodaje vode su:

  • Aktivnosti da se ''skriveni korisnici uvedu u redovnu evidenciju'';
  • Nastojanje da se potrošnja vode po stanovniku svede na prosečnu potrošnju;
  • Da se obezbedi ravnomerna preraspodela raspoloživih količina u periodu maksimalnih potreba a minimalne proizvodnje;
  • Da se edukacijom korisnika promeni odnos prema raspoloživim i potrebnim količinama uz primenu blok tarife i ekonomske cene vode.
 rb   NAZIV   PROIZVODA USLUGE   Jed Mere  Ostvareno 2013.  Plan 2014.     Procena 2014.      Plan 2015.     Indeks  
   5/4    6/4    7/6  
  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.  
  1   PRODAJA VODE    m3  

1.145.140,00

 

 1.389.960,00

 

 1.180.000,00

   1.400.000,00    121    103    119  
  2   PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA    m3  

781.069,00

 

 1.158.300,00

 

 806.400,00

   1.200.000,00   148    103    149  
  3   ČIŠČENJE    m2   19.850.000,00   24.324.300,00   20.400.000,00    24.500.000,00    123    103    120  

 Prateći kretanje prodaje i potrošnje vode kod korisnika, odvođenje otpadnih voda projektovano je po istim principima na mesečnom i godišnjem nivou i utvrđena je za 2015. godinu u iznosu od 1.200.000m3 za sve korisnike.

 Što se tiče plana čišćenja javnih površina planirano je za 2015. godinu u iznosu od 24.500.000m2.

(FIZIČKI OBIM PRODAJE I PRUŽANJU USLUGA) 

Godišnji izveštaj proizvodnje i distribucije vode za 2014. god.
           
Mesec Proizvodnja vode "Livade" [m3] Q "Livade" [l/s] Ukupna distribucija vode [m3] Q "Ukupna" [l/s] Udeo vode "Trnovče" u ukupnoj [%]
Januar 91.728 34,2 199.713 74,6 54,1
Februar 84.558 35,0 181.475 75,0 53,4
Mart 88.629 33,1 195.414 73,0 54,6
April 100.908 38,9 203.536 78,5 50,4
Maj 126.428 47,2 235.393 87,9 46,3
Jun 98.508 38,0 208.579 80,5 52,8
Jul 149.619 55,9 266.029 99,3 43,8
Avgust 149.488 55,8 266.651 99,6 43,9
Septembar 84.330 32,5 196.224 75,7 57,0
Oktobar 52.543 19,6 169.884 63,4 69,1
Novembar 52.000 20,1 165.000 63,6 69,0
Decembar 52.000 19,4 165.000 61,6 70,0
Ukupno 1.130.739 35,8 2.452.898 77,7 55,4

 

Godina Ukupna distribucija vode [m3]
2010 2.877.183
2011 2.668.506
2013 2.713.664
2014 2.452.898